Przy naszej parafii działa także PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA.

 Pod koniec roku 2015 odbyły się wybory nowej Rady Parafialnej. W jej skład weszli:

Głowacki Leszek,

Hosnowski Franciszek,

Konior Ryszard,

Łyko Marek,

Major Tadeusz,

Ptak Krystyna,

Sochiera Rudolf, 
Wiśniewski Maciej,

Woś Michał, 

Ziętak Teresa

Przedstawiamy jej statut przygotowany przez Biskupa Ordynariusza.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
3. Proboszczowi przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków PRD wybieranych następnie przez wszystkich parafian.
4. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
5. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
6. W skład PRD wchodzą:
I. z wyboru proboszcza
a) kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;
b) przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;
c)przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, parafialna Caritas, duszpasterstwo rodzin, małe wspólnoty i ruchy religijne itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);
d) przedstawiciele dotychczasowej PRD;
e) inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;
II. z wyboru parafian: parafianie wybrani według zasad diecezjalnych.
7. Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 2/3 członków PRD, resztę dopełniają radni wybrani przez wszystkich parafian.
8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwu (trzech) kolejnych kadencjach PRD dany członek powinien w jednej kadencji nie brać bezpośredniego udziału.
9. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
a) maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych;
b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych;
c) maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych;
d) maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich następujące sekcje:
a) katechetyczno-młodzieżowa;
b) charytatywna;
c) liturgiczna;
d) ekonomiczno-gospodarcza i inne.
11. Sekcji ekonomiczno-gospodarczej przysługuj ą kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone poprzez oddzielne przepisy diecezjalne.

12. Proboszcz w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem, może odwołać wybranego przez siebie członka PRD i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
13. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz po trzech miesiącach od objęcia parafii może wystąpić do Dziekana Rejonu z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zatwierdzenie jej nowego składu.
14. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
15. Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy, zapraszając wszystkich jej członków. Poszczególne sekcje w miarę potrzeb powinny spotykać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
16. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a proboszczem rozstrzyga Dziekan Rejonu. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana Rejonu jest Kuria Diecezjalna.
17. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
18. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
19. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi.
20. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
21. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.
23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.

Opole, dnia 8 kwietnia 1992
Abp Alfons Nossol, ordynariusz opolski

Opole, dnia 8 kwietnia 1992

Abp Alfons Nossol, ordynariusz opolski

Podziel się:
Ogłoszenia parafialne
pokaż wszystkiepokaż wszystkie
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij